REGULAMIN

tel. 505 869 837 | email: trening@xfit.com.pl
REGULAMIN STUDIA XFIT

1. Warunkiem odbycia sesji treningowej w studiu XFit  jest zaakceptowanie poniższych punktów niniejszego regulaminu.

2. W treningu EMS w studiu XFit mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok zycia lub osoby młodsze, które przedstawiły pisemną zgodę opiekuna prawnego.

3. Każdy Klient przed przystąpieniem do treningu zobligowany jest do podpisania Karty Uczestnictwa w treningu z oświadczeniem o odbywaniu zajęć na własne ryzyko. Studio XFit nie ponosi odpowiedzialności za powstałe kontuzje uczestników sesji treningowych.

4. Trener Studia XFit może przerwać trening, jeżeli w trakcie ćwiczeń zaobserwuje u Klienta nietypowe dolegliwości/zachowania.

5. Klient powinien stosować się do zaleceń Trenera Personalnego Studia XFit.

6. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub narkotyków, zostaną wyproszone z lokalu, a wejście z którego osoba ta chciała skorzystać w ramach karnetu lub jako pojedyncze wejście – przepada.

7. Umówić się na trening można: osobiście w studiu, telefonicznie bądź drogą mailową.

8. Sesję treningową można odbyć dopiero po opłaceniu jednorazowego wejścia lub po wykupieniu karnetu zgodnie z obowiązującym cennikiem. Całą kwotę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

9. Opłata może być uiszczona w następujący sposób: 

  • w formie gotówkowej
  • w formie przelewu na konto bankowe: 88 1090 2590 0000 0001 4930 6924

Nabytych karnetów nie można zwracać, ani przekazywać innym osobom.

10. Cena promocyjna (149 zł za pierwsze dwa treningi) oraz 220 zł za jeden trening (za parę) obowiązuje tylko pod warunkiem, że uczestnik promocji zgodzi się na udostępnienie swojego zdjęcia z treningu na Instagramie www.instagram.com/xfit_studio_ems/ oraz fanpage XFit – www.facebook.com/treningxfit

11. Każdy pakiet treningów ma określony termin ważności uzależniony od częstotliwości trenowania. Termin liczony jest od daty wykupienia pakietu (tj. odbycia pierwszego treningu), niezależnie od ilości wykorzystanych w pakiecie treningów. Po upływie dwóch miesięcy pozostałe wejścia przepadają.

12. Cena pakietu nie uwzględnia ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

13. Trenujących jak i Trenera obowiązuje punktualność. W przypadki kiedy Trenujący spóźni się na sesję w Studiu XFit więcej niż 15 min trening uważny jest za odbyty, bądź następuje odliczenie czasu spóźnienia od czasu trwania treningu (regulaminowo 30 min). Natomiast spóźnienie Trenera oznacza, iż poświęci on swój czas, by trening trwał 30 min.

14. Trening w Studiu XFit może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez obie strony z 24 godzinnym wyprzedzeniem kontaktując się pod nr telefonu 505 86 98 37 lub SMS. W przypadku wystąpienia wypadków losowych konkretne wejście może być wykorzystane w późniejszym terminie. W przypadku, gdy Trenujący nie poinformuje Trenera o odwołaniu treningu na 24 godzin przed rozpoczęciem treningu, trening w Studiu XFit zostaje uznany za odbyty.

15. Trenujący zobowiązany jest posiadać ze sobą ręcznik, sportowe obuwie zmienne oraz wodę do uzupełniania płynów podczas treningu. 

16. Trenujący powinien oznajmić Trenerowi każde problemy fizyczne, mające bezpośredni lub pośredni wpływ na przebieg treningu.

17. Za rzeczy pozostawione w studiu, XFit nie ponosi odpowiedzialności.

18. Trenujący zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należący do lokalu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Klient ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do lokalu.

19. Studio XFit jest uprawnione do fotografowania swoich obiektów dla celów reklamowych i promocyjnych usług i produktów lokalu, w tym także niezamierzonego utrwalenia wizerunku Klientów o ile ww. działanie lokalu nie narusza praw i wolności Klientów. Lokal zastrzega sobie prawo do prowadzenia monitoringu Studia XFit.

20. Studio XFit nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, urazy bądź zaburzenia związane z usługami powstałe z winy Klienta, bądź też w wyniku zatajenia istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazania, a nie były znane trenerowi Studia XFit.

21. Ewentualne reklamacje sposobu przeprowadzenia ćwiczeń należy zgłosić niezwłocznie po treningu, zastrzeżenia zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględnianie.

22. Rejestrowanie dźwięku, filmowanie i fotografowanie zajęć i terenu studia bez zgody trenera jest zabronione.

23. Każde niestosowanie się do regulaminu może być podstawą do rozwiązania współpracy między Terującym a Studiem XFit. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 (zwanym rozporządzeniem lub RODO), które mają zastosowanie od 25 maja 2018 roku, administratorem Państwa danych osobowych jest XFit Justyna Zdanowicz z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 6/1, 53-413 Wrocław, NIP 9261597970.

2.Sposób kontaktowania się z osobą odpowiedzialną za dane osobowe. Z osobą odpowiedzialną za dane osobowe można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: trening@xfit.com.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: XFit Justyna Zdanowicz, ul. Gwiaździsta 6/1, 53-413 Wrocław

3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania usługi w postaci treningu personalnego pomiędzy firmą XFit Justyna Zdanowicz a Panem/Panią na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO.

4.Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawienia faktur.

5.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych.

6.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zlecenia.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

Kliknij aby ocenić
[Wszystkich: 2 Średnia: 5]